powrót do strony głównej zobacz galerie skontaktuj się z nami

Regulamin głosowania

Regulamin głosowania sms-owego

programu „Żyj Sportem” 2021

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem głosowania) określa warunki głosowania sms-owego na najlepsze inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców Gminy Świecie
do programu „Żyj Sportem” 2021.

2. Głosowanie, jak też program „Żyj Sportem”, organizowane jest przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie, NIP: 559-10-05-189, REGON: 00028473, zwanym dalej Organizatorem.

3. Osoba głosująca wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu głosowania.

4. Uczestnikiem głosowania może być każda osoba fizyczna, która spełni warunki określone w §2.

 

§2

Warunki głosowania

 

1. Głosowanie sms-owe rozpoczyna się 06 kwietnia 2021 o godz. 8:00 i potrwa do 09 kwietnia do godz. 20:00.

2. Podczas trwania głosowania można oddać tylko

JEDEN GŁOS na JEDNĄ INICJATYWĘ z JEDNEGO NUMERU TELEFONU.

3. Numer telefonu do głosowania:

797-679-457

4. Treść sms-a powinna zawierać tylko i wyłącznie nazwę inicjatywy na którą uczestnik chce oddać swój głos. 

5. Jeśli z danego numeru telefonu zostanie oddanych kilka głosów na jeden projekt, będzie liczył się tylko jeden głos. Jeżeli z jednego numeru telefonu zostanie oddanych kilka głosów na kilka inicjatyw, będzie się liczył tylko ten sms, który został wysłany jako pierwszy.

6. Głosy oddane 06 kwietnia 2021 przed godz. 8:00 oraz 09 kwietnia po godz. 20:00 będą anulowane.

7. Celem głosowania sms-owego jest wyłonienie czterech najlepszych inicjatyw, które uzyskają największą liczbę głosów. Wyłonione w drodze głosowania inicjatywy otrzymają dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł.

8. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu głosowania oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§3

Weryfikacja głosowania

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa. Weryfikacja poprawności oddanych głosów będzie mała miejsce w trakcie trwania głosowania oraz po jego zakończeniu.

2. Głosy oddane na daną inicjatywę, co do których powstanie podejrzenie, że zostały oddane w sposób nieregulaminowy, w celu oddania więcej niż jednego głosu dziennie na dany projekt, będą anulowane.

3. W przypadku stwierdzenia nagminnego stosowaniu niedozwolonych zabiegów technicznych w celu dodania „fałszywych” głosów w sposób niezgodny z Regulaminem głosowania, wnioskodawca zostanie o tym powiadomiony przez Organizatora telefonicznie.

4. Ostateczne wyniki zostaną podane po zakończeniu głosowania i zweryfikowaniu poprawności głosów.

 

§4

Wyniki głosowania

 

1. Ostateczny wynik głosowania sms-owego będzie zweryfikowany i oficjalnie zatwierdzony przez Organizatora.

2. Dofinansowanie realizacji projektu otrzymają cztery inicjatywy, które po weryfikacji poprawności głosowania, uzyskają największą liczbę głosów.

3. Ogłoszenie oficjalnych wyników głosowania nastąpi 13 kwietnia 2021 roku na stronie www.sportwswieciu.pl 

 

§5

Postanowienia końcowe

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. problemy w przebiegu głosowanie, które nastąpiły wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

b. przerwy lub problemy w przebiegu głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora w szczególności związane z działaniem dostawców usług telefonicznych,

c. udział w głosowaniu był niezgodny z postanowieniami Regulaminu głosowania i szkody tym spowodowane.

2. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z głosowaniem jest Organizator, który zapewnia, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania.

3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu głosowania rozpatrywać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.