powrót do strony głównej zobacz galerie skontaktuj się z nami

Regulamin 2021

REGULAMIN PROGRAMU

 „ŻYJ SPORTEM” 2021

 

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu pt. „Żyj Sportem” to wsparcie finansowe oraz merytoryczne inicjatyw oddolnych, inicjowanych przez mieszkańców Gminy Świecie. Inicjatorami mogą być:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • grupy nieformalne reprezentowane przez przedstawiciela posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych,
  • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.


Zgłaszane inicjatywy muszą być realizowane na terenie Gminy Świecie.


Głównym celem programu jest zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych, zaktywizowanie społeczności gminy Świecie do realizowania działań w zakresie doraźnego lub zorganizowanego uczestnictwa w wszystkich formach aktywności fizycznej wpływającej na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej jak również stosunków społecznych, budowanie partnerstwa pomiędzy: Instytucją, Inicjatorem a Donatorem (partnerzy publiczno-prawni), tworzenie przestrzeni do współpracy, dialogu, działania w wymiarze SPORTU.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.        Regulamin określa zasady realizacji programu „Żyj Sportem” 2021, w tym szczególności tryb i termin naboru wniosków, podstawowe warunki organizacyjne i finansowe na realizację inicjatyw oddolnych, zasady współpracy inicjatorów z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu, zwanym Organizatorem.

2.      Środki na realizację inicjatyw oddolnych zostaną przyznane zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu w kwocie do 5 000 złotych brutto na jedną inicjatywę.

3.      W ramach programu planuje się przyznanie łącznej kwoty 20 000 złotych brutto na realizację inicjatyw oddolnych.

4.      Poszczególne inicjatywy w ramach programu „Żyj Sportem” 2021 mogą być realizowane w okresie od 19 kwietnia do 05 grudnia 2021 roku. Działania organizacyjne i promocyjne mogą rozpocząć się przed tym terminem, po podpisaniu umowy z inicjatorem.

 

III. RODZAJ KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DZIAŁAŃ

Zgłaszane inicjatywy muszą wpisywać się w jeden z priorytetów określonych na ten rok.

Priorytety programu „Żyj Sportem” 2021:

1. Kreowanie zachowań prozdrowotnych różnych grup wiekowych, środowiskowych i zawodowych, uwzględniających potrzeby osób z problemami zdrowotnymi, w szczególności osób  z otyłością i nadwagą.
2. Działania stymulujące do wzrostu aktywności społecznej osób niepełnosprawnych  i grup objętych szczególną formą rehabilitacji poprzez różnorodne  formy aktywności fizycznej.
3.  Tworzenie stałych  aktywnych form spędzania czasu wolnego  poprzez wspólne zabawy i ćwiczenia rodziców z dziećmi.
4.  Działania sportowe, rekreacyjne i turystyczne realizowana w gminie Świecie, a w szczególności na terenie objętym projektem rewitalizacji, w ,,LPR miasta Świecie na lata 2017-2023” (odniesienie do listy ulic[1]).
 

UWAGA - Z PROGRAMU WYŁACZONE SĄ ZAWODY SPORTOWE W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA POLSKICH ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH

 

IV. UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

Do programu mogą przystąpić następujące podmioty mające swoja siedzibę na terenie Gminy Świecie:

1.      Organizacje pozarządowe działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane w KRS lub innym rejestrze.

2.      Grupa nieformalna reprezentowana przez przedstawiciela posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych.

3.      Osoba fizyczna we własnym imieniu posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych[2].

 

V. TERMINY, SPOSÓB NABORU WNIOSKÓW, WARUNKI ORGANIZACYJNE I FINANSOWE

1.        W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków w terminie od 15 do 28 marca 2021. W razie niewykorzystania całości budżetu programu Organizator ma prawo ogłosić kolejny nabór wniosków, bądź zrezygnować z wykorzystania pozostałej części środków z budżetu programu, przeznaczając je na działalność statutową.

2.      Podstawą ubiegania się o dofinansowanie inicjatywy jest złożenie wniosku - formularz wniosku do pobrania na stronie internetowej: www.sportwswieciu.pl .

3.      Do programu przystąpić mogą wyłącznie wnioskodawcy uprawnieni zgodnie z pkt. IV Regulaminu programu „Żyj Sportem” 2021.

4.      Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek.

5.      Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem programu „Żyj Sportem” 2021, który dostępny jest na stronie internetowej www.sportwswieciu.pl    

6.      Działanie może być realizowane (włącznie z działaniami promocyjnymi) minimalnie 2 tygodnie, maksymalnie 3 miesiące i musi być realizowane w okresie zawartym w terminie od 19 kwietnia do 05 grudnia 2021 roku.

7.      Realizacja działania może odbywać się wyłącznie na terenie Gminy Świecie.

8.      Maksymalna kwota wsparcia inicjatywy z budżetu programu to 5 000 zł brutto.                   

9.      Kwota wsparcia inicjatywy z budżetu programu może wynosić max. 90% całkowitego kosztu projektu dla grup nieformalnych i osób fizycznych, natomiast dla organizacji pozarządowych składających we własnym imieniu max. 50% całkowitego kosztu projektu.

10.     Wymagany jest udział sponsora, darczyńcy, partnera jako źródło finansowania w wysokości nie mniejszej niż 10% całkowitej wartości projektu, obowiązkowe dla wszystkich podmiotów.

11.    Wniosek należy wypełnić (zgodnie ze wskazaniami zawartymi w formularzu), wydrukować, podpisać, dołączyć odpowiednie załączniki. Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Program „Żyj Sportem” 2021:

 

a.      Osobiście:

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, dział SPORT

ul. Sienkiewicza 18

Stadion K.S. Wda Świecie – Biura OKSiR  

w godzinach pracy: poniedziałek – piątek godz. 7:30-15:30.

Decyduje data dostarczenia

 

b.      Poprzez nadanie pocztą lub kurierem na adres:

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

ul. Sienkiewicza 18, 86-100 Świecie

z dopiskiem: Żyj Sportem

decyduje data wpływu

 

13.    W przypadku zmniejszenia wkładu od sponsora, darczyńcy, partnera o którym mowa w pkt. 2, całkowity koszt inicjatywy zostanie proporcjonalnie pomniejszony do sumy uzyskanego sponsoringu, darowizny, partnerstwa finansowego oraz środków finansowych OKSIR.

 

VI.  KRYTERIA FORMALNE

1.        Nadesłane wnioski zostaną poddane ocenie formalnej, którą przeprowadzą koordynatorzy programu „Żyj Sportem”. Pod uwagę brane będą następujące kryteria:

­     - wniosek został złożony w terminie określonym w regulaminie (decyduje data wpływu),

­     - projekt jest napisany na formularzu wniosku programu „Żyj Sportem” 2021 jest czytelny i kompletny,

­     - wniosek został złożony przez osoby, organizacje uprawnione do jego składania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie programu,

­     - wniosek wraz z załącznikami został podpisany przez osoby upoważnione,

­     - siedziba wnioskodawcy znajduje się na terenie Gminy Świecie,

­     - zachowane są daty rozpoczęcia i zakończenia oraz minimalny i maksymalny okres realizacji projektu zgodnie z regulaminem programu „Żyj Sportem” 2021,

­     - wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 5 000 zł brutto,

­     - zachowany jest udział sponsora, darczyńcy, partnera jako źródło finansowania w wysokości nie mniejszej niż 10% całkowitej wartości projektu (załącznik nr  1 do wniosku w ilości uzależnionej od liczby sponsorów, darczyńców, partnerów),

­     - wnioskodawca złożył jeden wniosek,

­     - złożony wniosek nie jest kopią wniosku złożonego w 2020 roku (chyba, że dana inicjatywna się nie odbyła),

­     - działanie odbywać się będzie na terenie Gminy Świecie,

­     - wniosek został zakwalifikowany do odpowiedniego priorytetu,

­     - koszty zawarte we wniosku są kwalifikowalne, zgodnie z Regulaminem programu „Żyj Sportem” 2021,

­     - wkład finansowy własny organizacji pozarządowej wynosi min. 40% całkowitego kosztu projektu.

 

2.      Organizator może wezwać wnioskodawców do uzupełnienia dokumentów w terminie 5 dni roboczych.

 

VII.  KRYTERIA MERYTORYCZNE

1.        Inicjatywy spełniające wymogi formalne zostaną zaprezentowane na stronie internetowej www.sportwswieciu.pl i poddane zostaną ocenie poprzez głosowanie sms-owe.

2.      Cztery najlepiej ocenione w głosowaniu sms-owym projekty zostaną umieszczone na liście rankingowej, która uprawniać będzie do realizacji inicjatywy. Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej programu.

3.      Ostateczną decyzję w sprawie wsparcia i realizacji wniosków oraz rozstrzygania spraw spornych podejmuje dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

4.      Od decyzji dotyczącej oceny merytorycznej nie przysługuje odwołanie. Wyniki głosowania są ostateczne.

5.      Po zakończeniu projektu, inicjator zobowiązany jest do przygotowania sprawozdania z wykonanego przedsięwzięcia.


VII.  DODATKOWE INFORMACJE

Do programu nie mogą przystąpić pracownicy etatowi Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

- Jeżeli z powodu pandemii panującej obecnie w kraju – projekt nie będzie mógł zostać zrealizowany, istnieje możliwość zmiany terminu po wcześniejszej konsultacji z organizatorem.

- Jeżeli nie uda się przeprowadzić danego projektu w roku kalendarzowym w którym został zaplanowany - dofinansowanie nie zostanie wypłacone.

- Jeżeli wnioskodawca spożytkował część albo całość środków dofinansowania z programu Żyj Sportem 2021, a projekt nie odbył się – zobowiązany jest do przekazania zakupionych materiałów do Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, dział Sport (ul. Sienkiewicza 18).

 

VIII. WYKAZ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

I.    Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać następujące warunki (łącznie):

1.      Muszą być niezbędne dla realizacji zadania.

2.      Muszą być efektywne i racjonalne.

3.      Muszą być udokumentowane (faktura, umowa zlecenie, umowa o dzieło, rachunek).

4.      Muszą być faktycznie poniesione przez wnioskodawcę.


II.   Za wydatki kwalifikowane uznaje się:

1.        Honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia, dotyczy:  instruktorów, trenerów – prowadzących, sędziów, konferansjerów, opiekunów dzieci i/lub osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie, pracowników obsługi technicznej.

Do tej pozycji kwalifikują się koszty delegacji i diet wolontariuszy uczestniczących w projekcie.

Honorarium koordynatora inicjatywy: wynosić może do 10% całkowitego kosztu projektu.

Do tej pozycji nie kwalifikują się płace pracowników etatowych wnioskodawcy.

Są to wyłącznie koszty finansowane w oparciu o faktury oraz umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem.

2.      Koszty związane z dostosowaniem formy przekazu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3.      Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania, (np. materiałów niezbędnych do archiwizacji i dokumentacji: tonery, płyty CD, materiały biurowe)

4.      Koszty podróży/transportu: uczestników i realizatorów projektu (faktura, rachunek wyłącznie od przewoźników).

5.      Koszty wynajęcia sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania.

6.      Koszty noclegów i wyżywienia dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w tym sędziów, mistrzów sportu itp.

7.      Koszty związane z dokumentacją/rejestracją realizacji zadania (filmowa, zdjęciowa).

8.      Koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki i ich kolportaż, zakup czasu antenowego).

9.      Niezbędne ubezpieczenia.

10.    Zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów.

11.    Koszty projektu i wykonania statuetek, dyplomów przyznawanych w konkursach.

WAŻNE!

Wszelkie dokumenty potwierdzające wydatki muszą być wystawione na Organizatora projektu czyli na Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu ponieważ znajdować się będą one w ewidencji księgowej OKSiR. Obsługą księgową realizowanych inicjatyw zajmować się będzie OKSiR. 

 

W przypadku organizacji pozarządowych wkład finansowy własny musi być udokumentowany kserokopią faktur, rachunków, umów itp. wystawionych na organizację wraz z potwierdzeniem zapłaty.

 

Konsultacje i porady w sprawie wypełniania wniosku:

Dział Sportu i Rekreacji OKSiR w Świeciu
ul. Sienkiewicza 18, 86-100 Świecie


Anna Herman,          tel. 504 237 141,        e-mail: sport@oksir.com.pl

Specjalista ds. Sportu I Rekreacji

Zbigniew Iwański,               tel. 504 237 140,       e-mail: sport@oksir.com.pl

Z-ca Dyrektora OKSiR w Świeciu[1] Os. Śródmieście i Stare Miasto: 10 Lutego, Armii Krajowej, Batorego, Browarowa, Cukrowników, Duży Rynek, Farna, Gimnazjalna, Grzymisława, Harcerska, Klasztorna, Konopnickiej, Kopernika, Mały Rynek, Mestwina, Mickiewicza, Młyńska, Mostowa, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Parkowa, Parowa, Petelskiego, Pocztowa, Podgórna, Polna, Polskiego Czerwonego Krzyża, Południowa, Sądowa, Solidarności, Szkolna, Św. Wincentego, Św. Wojciecha, Świętopełka, Witosa, Wodna, Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Zamkowa, Zielona
[2] Zdolność do czynności prawnych: w prawie cywilnym zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli do przyjmowania i składania oświadczeń woli mających na celu powołanie powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego. Zdolność do kształtowania swojej sytuacji prawnej (nabywania praw i zaciągania zobowiązań).
[3] Wkład finansowy własny – rozumiany jako własne środki finansowe wnioskodawcy, nie pozyskane od sponsora, darczyńcy lub od osób trzecich.