Regulamin - Orlik 2012

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
„MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

 1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz przepisów p.poż. i bph.
 2. Boiska są czynne w następujących terminach:
  • planowane zajęcia szkolne dla uczniów świeckich szkół:
   poniedziałek – piątek godz. 8.00 - 15.00
  • boiska dostępne dla drużyn klubowych:
   poniedziałek – piątek godz. zgodnie z harmonogramem zajęć
  • boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
   poniedziałek – piątek godz. 15.30 – 21.00 w wolnych terminach 
  • sobota – niedziela godz. 10.00 – 21.00 w wolnych terminach 
  • od miesiąca kwietnia w przypadku korzystania przez klub sportowy z jednego boiska (np. piłkarskiego) pozostałe boiska są dostępne dla mieszkańców.
 3. W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1c i 1d koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
 5. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do „Rejestru użytkowników” prowadzonego przez instruktora sportu.
 6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
 7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt 8a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się :
  • używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
  • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, hulajnoga, deskorolka, rolki itp. Za wyjątkiem pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne,
  • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  • palenia tytoniu i e-papierosów, spożywania alkoholu, wszelkiego rodzaju środków odurzających, wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy,
  • napojów chłodzących nie można spożywać na płytach boiska,
  • zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
  • przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  • przebywanie na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych,
  • wprowadzania zwierząt za wyjątkiem osób niewidomych używających psów jako przewodników,
  • korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.
 9. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt.8 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenia boiska.
 10. Poza planowanymi zajęciami wymienionymi w pkt.2a :
  • OKSiR oraz szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,
  • użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
 11. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 12. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boiska decyduje instruktor sportu.
 14. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie na drodze postępowania karno-administracyjnego a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

Administrator obiektu:
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
Ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie
Tel. 523330430