Półmaraton MONDI

Półmaraton MONDI

Już nie możemy się doczekać ....
12 WRZEŚNIA 2021 spotkajmy się na Półmaratonie Mondi
Chełmno-Świecie
połączone stadionami

Ruszyły już zapisy - nie ma co czekać - ilość miejsc ograniczona :)

Start: sta­dio­n miejs­kim w Chełm­nie
Me­ta: sta­dio­n WDA w Świe­ciu

Bieg został zaplanowany po ta­kiej tra­sie, że mo­żli­we bę­dzie zo­ba­cze­nie naj­cie­kaw­szych i naj­bar­dziej in­te­re­su­ją­cych miejsc w obyd­wu mias­tach.

Tradycją Półmaratonu są bi­egi cha­ry­ta­tyw­ne, któ­re odbędą się zarówno w Świe­ciu i w Chełm­nie. Nie mo­gło te­go za­brak­nąć i w tym ro­ku.
„O tym, kim jes­teś­my nie świad­czy wy­kształ­ce­nie, ma­ją­tek, wy­gląd, ta­lent, ale to jak trak­tu­je­my dru­gie­go czło­wie­ka” (au­tor nie­zna­ny).
Bie­gi w tym ro­ku od­bę­dą się:
- na star­cie (Sta­dion Miejs­ki w Chełm­nie w go­dzi­nach 12:30-15:30)
- na me­cie (Sta­dion Spor­to­wy Wda w Świe­ciu (boisko "boczne") w go­dzi­nach 11:00-14:00)
W Chełm­nie zbierać będziemy dla Agniesz­ki Ziół­kow­skiej w ra­mach ak­cji „Bieg­nie­my dla Ag­niesz­ki” zbie­ra­my na po­trzeb­ny jej sprzęt do lep­sze­go co­dzien­ne­go funk­cjo­no­wa­nia (regulamin).
Z ko­lei w Świe­ciu pod has­łem „Pę­dzi­my dla Agat­ki” bę­dzie­my zbie­rać pie­nią­dze dla Agaty Zmuda na jej zło­żo­ną i kosz­tow­ną re­ha­bi­li­tac­ję (regulamin).

Ponadto w ra­mach te­go dnia odbędzie się w Chełmnie „Dzie­wią­tka wo­kół dzie­wię­ciu wzgórz cheł­miń­skich”, bie­giem, z kij­ka­mi lub spa­ce­rem. 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i zapisów: ZAPISY 

Święto Papieru MONDI - CHEŁMNO - ŚWIECIE 2021