powrót do strony głównej zobacz galerie skontaktuj się z nami

Komunikat w sprawie Półmaratonu Mondi 2020

"Triathlon Mondi dla amatorów” 2020 – odwołany!

"Kochani!
Jak wszyscy wiemy, z uwa­gi na epi­de­mię ko­ro­na­wi­ru­sa sy­tu­a­cja jest wy­ją­tko­wa. W związ­ku z tym je­ste­śmy nies­te­ty zmu­sze­ni zre­zy­gno­wać z or­ga­ni­za­cji na­sze­go co­rocz­ne­go tria­thlo­nu Mondi dla a­ma­to­rów, któ­ry pla­no­wa­liś­my na 27 czerw­ca te­go ro­ku. Ak­tu­al­nie utrzy­mu­je­my za­miar prze­pro­wa­dze­nia ko­lej­nej edy­cji pół­ma­ra­to­nu Mondi, w niez­mie­nio­nym ter­mi­nie, tj. 20 wrześ­nia 2020 roku.
Zakładając, że sytuacja epi­de­mio­lo­gicz­na zos­ta­nie do la­ta opa­no­wa­na, za­miast tria­thlo­nu przy­go­to­wu­je­my do­dat­ko­we wy­da­rze­nie pod ro­bo­czym ty­tu­łem „Dzie­wiąt­ka wo­kół dzie­wię­ciu wzgórz cheł­miń­skich”. Wszyst­kich, któ­rzy tro­chę bie­ga­ją, upra­wia­ją Nor­dic Wal­king lub po pros­tu spa­ce­rują, już te­raz za­pra­szam do udzia­łu 29 sierp­nia te­go ro­ku. Wię­cej szcze­gó­łów wkrót­ce…
Trzymajcie się wszyscy ciep­ło i przy­go­to­wuj­cie do wyz­wań pokryzysowych.
W imieniu grupy organizatorów,
Marek Motylewski"