Kalendarium historyczne

Ważniejsze wydarzenia w dziejach miasta

1198

 • 11 listopada Grzymisław, władca księstwa świecko-lubiszewskiego, nadaje zakonowi rycerskiemu joannitów posiadłości ziemskie w okolicy Starogardu. Była to pierwsza historyczna wzmianka o Świeciu (Zwece). Tego dnia zostaje konsekrowany kościół p.w. Panny Marii.

1210 (ok.)

 • Ślub Mirosławy, córki Zwinisławy i Mestwina I, z księciem szczecińskim Bogusławem II. Potomkowie tej pary książęcej rządzą Pomorzem Zachodnim ponad 400 lat.

1217

 • Po śmierci Mestwina (Mściwoja I) dochodzi do podziału Pomorza gdańskiego między jego synów: Świętopełka, Warcisława, Sambora i Racibora. Warcisław (Wartysław I) otrzymuje dzielnicę świecką.

1224

 • Ks. Warcisław powołuje Nasława na stanowisko wojewody świeckiego, którego zadaniem jest stała piecza nad wojskiem książęcym.

1229

 • Śmierć Warcisława I. Księstwo świeckie przejmuje senior, najstarszy brat - Świętopełk II, władca dzielnicy gdańskiej.

1238

 • Świętopełk II zdobywa kujawski gród nad Brdą o nazwie Budegac i włącza go do swego księstwa. Pertraktacje z księciem Kazimierzem Kujawskim doprowadzają do zwrotu grodu w następnym roku. Zapis o tych rozmowach stał się podstawą do uznania, że jest to pierwsza wzmianka historyczna o Bydgoszczy.

1242

 • 4 grudnia Świętopełk II traci na rzecz Krzyżaków arcyważny gród, Sartowice, spełniający rolę komory celnej na Wiśle. Przeniesienie grodu świeckiego w widły rzek Wisły i Wdy.

1253

 • 30 lipca na Kowalowym Ostrowie (k. Świecia) zostaje zawarty pokój z Krzyżakami. 28 października Mestwin II na czele wojsk pomorskich zdobywa należące do Wielkopolski Nakło. Po układach i zapłacie kosztów, gród oddano.

1266

 • 10-11 stycznia umiera Świętopełk II zwany Wielkim. Dzielnicę gdańską otrzymuje młodszy syn Warcisław II, a najstarszy (senior) Mściwoj II pozostaje w dzielnicy świeckiej, co oznacza, ze stolicą księstwa pomorsko-gdańskiego staje się Świecie.

1271

 • W Wyszogrodzie umiera Warcisław II, Mściwoj II panem całego Pomorza Gdańskiego.

1272

 • Sprzymierzone wojska Bolesława Pobożnego (księcia kaliskiego) były witane serdecznie w Świeciu po wspólnym z Pomorzanami zwycięstwie nad Brandenburczykami i odbiciu z ich rąk zabranego kilka miesięcy temu Gdańska.

1282

 • 15 lutego w Kępnie zawarty zostaje układ, na mocy którego Mściwoj II tytułem "darowizny za życia" przekazał Pomorze Gdańskie Przemysłowi II, księciu Wielkopolski. Układ miał być zrealizowany po śmierci ofiarodawcy. Był to istotny krok w dziele zjednoczenia kraju.

1294

 • 25 grudnia umiera Mściwoj II (Mestwin). Przemysł II przejmuje władzę nad Pomorzem Gdańskim.

1295

 • 6 kwietnia Przemysł II, Książe Wielkopolski i Pomorza, spotyka się z rycerstwem i mieszczanami Świecia. 26 czerwca w Gnieźnie arcybiskup Jakub Świnka dokonuje aktu koronacji Przemysła II na króla Polski. Koronacja była symbolem końca rozbicia dzielnicowego.

1296

 • 8 lutego w Rogoźnie Wlkp. zamordowano Przemysła II, nowego króla Polski. Rycerstwo Wielkopolski i Pomorza powołuje Władysława Łokietka na swego władcę.

1300

 • Władcy Czech z rodu Przemyślidów Wacław II, a później Wacław III królami Polski. Władysław Łokietek traci tytuł księcia Pomorza i Wielkopolski. Ród Święców wzmacnia swoją pozycję.

1309

 • Krzyżacy zajmują Świecie i włączają do Państwa Zakonnego.

1335

 • Krzyżacy rozpoczynają budowę zamku w widłach Wisły i Wdy.

1338

 • 25 lipca Wielki Mistrz zakonu krzyżackiego Dietrich von Altenburg nadaje Świeciu prawa miejskie.

1375

 • Rozpoczęcie budowy miejskich murów obronnych, chroniących przed wrogiem i powodzią.

1400 (ok.)

 • Początek budowy kościoła miejskiego, farnego pw. św. Stanisława bpa.

1409-10

 • Koncentracja rycerstwa zakonnego pod Świeciem.

1419

 • Pierwszy pożar odnotowany w kronice miasta. Spaleniu ulega dawna siedziba książęca.

1440

 • 5 maja Świecie przystępuje do Związku Pruskiego. Kolejny wielki pożar trawi budynki i uszkadza mury miejskie.

1445

 • Wielka powódź niszczy m.in. wały przeciwpowodziowe usypane przez mieszczan bez pomocy Krzyżaków. W zamian za odstąpienie od Związku Pruskiego Krzyżacy ofiarowują pomoc finansową przy naprawie wałów. Świeciacy odmówili przyjęcia pomocy.

1454

 • 4 lutego zapoczątkowano wojnę trzynastoletnią z Zakonem.
 • 20 lutego rycerstwo ziemi świeckiej wraz z mieszczanami zdobywają zamek świecki.

1455

 • 10 lipca następuje błyskawiczny wypad wojsk krzyżackich z Gniewu i zaskakuje uśpione miasto. Ginie wielu mieszczan z burmistrzem na czele. Miasto zostaje doszczętnie zniszczone, lecz zamek zostaje w polskich rękach.

1457

 • 28 kwietnia przebywa w Świeciu król Kazimierz Jagiellończyk.

1460

 • 10-11 listopada zaciężni krzyżaccy przybyli z Chełmna zdobywają, na skutek zdrady, część zamku wraz z wieżą.

1461

 • 16 października wojsko polskie, na czele którego stał m.in. Tileman von Allen, burmistrz Torunia (żonaty z ciotką Mikołaja Kopernika), zdobywa zajętą przez Krzyżaków część zamku. Od strony lądu wspomagał torunian wojewoda inowrocławski Jan Kościelecki.

1466

 • 4 sierpnia przybywają do Świecia na wstępne rokowania z Krzyżakami, posłowie króla Kazimierza Jagiellończyka - Jan Długosz i Jan Sapieński. Stronę krzyżacką reprezentował dowódca wojsk zaciężnych Bernard Szumborski.
 • 19 października podpisano traktat pokojowy tzw. II Pokój Toruński, w wyniku którego powstały 3 nowe województwa: pomorskie, chełmińskie i malborskie oraz wydzielony obszar biskupiej Warmii. Świecie zostało stolicą powiatu w woj. pomorskim.

1518-43

 • Wojewoda pomorski Jerzy Konopacki I wznosi korpus kościoła farnego pw. Św. Stanisława bpa.

1530

 • 28 marca następuje wtórne nadanie praw miejskich przez króla Zygmunta I (Starego).

1543-66

 • Jerzy Konopacki II, starosta świecki, dokonuje przebudowy zamku, a nadto w 1565 buduje młyn papierniczy w Przysiersku.

1570

 • Świecie liczy 1194 mieszkańców.

1602 (ok.)

 • Sandomierski kupiec przewozi szkutą (statek rzeczny) z Gdańska obraz Matki Boskiej. Na noc szkuta zawija do portu w Świeciu. Rankiem mimo ogromnych wysiłków załogi oraz załóg innych statków, szkuta po odbiciu od brzegu wraca na miejsce swego postoju. Dla wszystkich był to znak Boży. Obraz pozostaje w Świeciu na stałe.

1626

 • 1 maja na zaproszenie burmistrza Piaseckiego przybywają do Świecia ojcowie zakonu bernardynów. Pierwszą siedzibą konwentu był stary kościół drewniany pw. św. Michała, usytuowany na wysokim brzegu Wdy.Król Zygmunt III Waza wizytuje prowincjała bernadynów o. Godziszewskiego.

1629-31

 • Królowa Konstancja starościną świecką.

1646-67

 • Kolejną starościną jest Maria Ludwika Gonzaga, żona króla Władysława IV, a po jego śmierci, żona jego brata króla Jana Kazimierza z dynastii Wazów.

1655

 • 14 października Szwedzi palą i pustoszą miasto, zamek i kościół farny (dowódca gen. Horn).

1658

 • 16 grudnia starościna - królowa Maria Ludwika wydaje przywilej dla Bractwa Kurkowego.

1662

 • Wyniszczone wojnami szwedzkimi Świecie liczy 517 mieszkańców.

1667-87

 • Stanisław Jabłonowski, hetman wielki koronny, towarzysz walk króla Jana III Sobieskiego, starostą świeckim.

1670

 • Zniszczeniu ulega kościół św. Michała. Po odbudowie następuje ponowna konsekracja w 1674 r.

1671-91

 • Burmistrzem Świecia Jerzy Kapel, który wraz z żoną Barbarą funduje nowy kościół i klasztor dla bernardynów.

1692

 • Rozpoczęcie budowy nowego kościoła i klasztoru (obok starej świątyni).

1699

 • Od uderzenia pioruna spłonął stary drewniany kościół pw. św. Michała.

1702-11

 • Ostatni atak zarazy. "Czarna śmierć" zabijała świeciaków w latach: 1559, 1568, 1579, 1580, 1587, 1588, 1600-02, 1626, 1629, 1652, 1656, 1657.

1703

 • Wojna północna - Szwedzi zajmują Świecie.

1707

 • Przemarsz (w kierunku Gdańska) wojsk rosyjskich.

1710

 • 22 października król August II i car Piotr I dokonują przeglądu wojsk saskich.

1720

 • Zakończenie budowy barokowego kościoła przyklasztornego. Konsekracja odbyła się następnego roku, dnia 26 października.

1721

 • Joanna Bethune - Jabłonowska, starościna świecka, zezwala świeciakom na połów ryb w Decznie.

1731

 • Umiera Jan Stanisław Jabłonowski, starosta świecki, autor 21 strofowego wiersza o Świeciu, patron założonego w Świeciu Bractwa Literatów.

1772

 • Na mocy układu petersburskiego z dnia 5 sierpnia następuje I rozbiór Polski. Świecie pod zaborem pruskim i administracyjnie podlega Regencji Zachodniopruskiej ze stolicą w Kwidzynie. Terytorium powiatu świeckiego podzielono i włączono do powiatów: chojnickiego, starogardzkiego i chełmińskiego. Polaków odsunięto od pełnienia urzędów. Świecie liczy 1077 mieszkańców. W mieście jest 105 domów, a na przedmieściu 54. Jest ratusz, dwa kościoły i trzy szpitale.

1794

 • 6 października przybywa do Świecia poseł ziemi pomorskiej, późniejszy współtwórca legionów (1797) i autor hymnu polskiego, gen. Józef Wybicki i powołuje pierwszy na terenie Prus Królewskich zalążek władzy powstańczej - Komisję porządkową z burmistrzem Melchiorem Gerłowskim na czele. Również w tym czasie przebywa w Świeciu gen. Jan Henryk Dąbrowski, przywódca powstania kościuszkowskiego na terenie Wielkopolski i Kujaw.
 • 13 października opuszcza Świecie, wezwany na inny odcinek walki, 300-osobowy oddział polski dowodzony przez gen. Antoniego Kruszyńskiego. Oddział był złożony z mieszkańców miasta i regionu i wyposażony przez świeciaków.

1806

 • Po wybuchu powstania w Wielkpolsce, w Świeciu pojawiają się osłonowe oddziały francuskiej kawalerii korpusu marszałka Lannesa. Świeciacy przyłączają się do oddziałów powstańczych.

1807

 • 2 stycznia oddziały polskiego ruszenia pospolitego pod dowództwem gen. Amilkara Kosińskiego zajmują Świecie, w którym znalazły "mieszkańców, prawdziwie gorliwych Polaków". Mieszczanie dostarczają żołnierzom płaszcze i obuwie.
 • 28 stycznia gości w Świeciu gen. Jan Henryk Dąbrowski, twórca Legionów.

1813

 • Świecie nawiedza wielka powódź.

1816

 • Na mocy rozporządzeń władz pruskich, zgromadzenie bernadynów przestaje istnieć, a jego dobra ulegają konfiskacie.

1818

 • 24 maja reaktywowano powiat świecki.

1822

 • Na bazie skasowanego w 1816 r. stowarzyszenia bernadynów powstaje Szpital Krajowy dla ok. 100 osób, w tym oddział dla 20 umysłowo chorych.

1825

 • W pobliskim Kozłowie gości i koncertuje Fryderyk Chopin.

1827-30

 • Następuje seria corocznych dotkliwych powodzi.

1831

 • Prusacy stosują represje wobec świeciaków biorących udział w Powstaniu Listopadowym. Świecie liczy 2450 mieszkańców, z tego rzemiosłem trudni się 250 osób. W mieście są 3 browary i 4 gorzelnie.

1837

 • Klęska powodzi, która powtarza się jeszcze w latach 1841,1844 i 1845.

1845

 • Kosztem 15 tys. talarów wykonano zamknięcie i zamulenie ówczesnego lewego koryta Wisły oddzielającego miasto od Żurawiej Kępy (dziś istnieją tu łachy). Był to początek regulacji Wisły.

1846

 • Ukazuje się I wydanie polskiego elementarza szkolnego (książka doczekała się 30 wydań), którego autorem jest Franciszek Miernicki, nauczyciel języka polskiego, rodowity świeciak, inicjator budowy szkoły przy ulicy Szkolnej.

1849

 • Świecie liczy 3166 mieszkańców. Działają 2 browary i destylarnia wódek.

1850

 • W pobliżu Świecia, podczas budowy kolei żelaznej, grupa robotników znalazła meteoryt o wadze 21.5 kg. Fragment znaleziska, które otrzymało imię "Świecie", znajduje się m.in. w Muzeum Ziemi Akademii Nauk w Warszawie. Na skwerze obok Szpitala psychiatrycznego staje statua bogini Flory, zwana w Świeciu Florianą.

1854

 • W Sartowicach rozpoczyna produkcję pierwsza na terenie powiatu świeckiego i jedna z pierwszych na Pomorzu, mleczarnia nastawiona na produkcję masła.

1855

 • 1 kwietnia, po siedmiu latach budowy zostaje otwarty w nowo wzniesionych na terenie ogrodu poklasztornego budynkach, krajowy Zakład Psychiatryczny, pierwszy na Pomorzu Gdańskim.

1855-81

 • Florian Ceynowa przebywa i pracuje w pobliskim Bukowcu, a w świeckiej oficynie wydaje teksty kaszubskie.

1857

 • 28 grudnia Wilhelm I, ówczesny władca pruski, wydaje zgodę na translokację Świecia na lewy, wysoki brzeg Wdy i przyznaje na ten cel 20 tys. talarów.

1858-68

 • Powstaje "stary cmentarz" przy ulicy Mickiewicza.

1863

 • Nowa szkoła podstawowa przy ulicy Szkolnej przyjmuje pierwszych uczniów.

1864

 • Upadek powstania powoduje nową falę emigracji. W Świeciu powstaje, jako pierwsza na Pomorzu, polska organizacja społeczna - Towarzystwo Czeladnicze.

1869

 • Powstaje Polskie Towarzystwo Przemysłowe. Polacy tworzą własne banki ludowe i kółka rolnicze.

1870

 • Następuje otwarcie szpitala miejskiego.

1872

 • W Sulnowie uruchomiono dużą serownię produkującą ser limburski.

1873

 • 24 sierpnia wychodzi rozporządzenie władz pruskich, na mocy którego językiem wykładowym w szkołach jest niemiecki. Tylko na lekcjach religii można korzystać z języka polskiego.

1874

 • Miasto otrzymuje 108 tys. marek pożyczki na budownictwo komunalne oraz dotację w wysokości 90 tys. marek dla tych właścicieli budynków na Starym Mieście, którzy po ich zburzeniu, postawią nowe na lewym brzegu Wdy. Te decyzje przyśpieszają translokację miasta.

1876

 • Inauguracja działalności progimnazjum miejskiego, przejętego przez państwo w 1884r., a przekształconego w gimnazjum w 1903r. Pierwszy egzamin maturalny ma miejsce w 1906r. Miejsce odbywania jarmarków i targów przeniesiono na lewy brzeg Wdy.

1878

 • Zakończono budowę nowego ratusza (dzisiejszy pałac ślubów).
 • Komitet Pomocy dla Świecia zebrał 110 tys. marek, za które zakupił dalsze tereny na lewym brzegu Wdy i przeznaczył je dla uboższych właścicieli domów. Powódź wiosenna niszczy znów domy na Starym Mieście.

1882

 • Powstaje ochotnicza straż pożarna. Świecie liczy 5857 mieszkańców, z tego na Starym Mieście już tylko 200.

1883

 • 15 listopada rozpoczyna pierwszą kampanię cukrownia "Świecie".

1885

 • Ukończono budowę gmachu starostwa - obecnej siedziby władz miejskich.

1887

 • Z Chełmna przybywają Siostry Miłosierdzia.

1888

 • 1 września miasto uzyskuje połączenie kolejowe z Terespolem.

1890

 • Wybudowany zostaje gmach poczty na Małym Rynku.

1891

 • 16 maja rozpoczęto budowę kościoła ewangelickiego, przekształconego w 1945 r. w kościół katolicki pw. św. Andrzeja Boboli.

1892

 • Drukarnia przy ul. Mickiewicza 27 odbija pierwsze druki.

1896

 • Powstaje gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", pierwsze stowarzyszenie sportowe w mieście. Prezesem zostaje Teodor Grajewski.
 • Młyn parowy w Przechowie rozpoczyna produkcję.
 • Właścicielem drukarni zostaje Karol Buchner, wydawca książek i gazet polskich. Do 1902 r. prądem wytwarzanym w drukarni oświetla się ulice miasta.

1898

 • Oddano do użytku aptekę (Pod Orłem). Karol Schlesinger budował ją zaledwie 8 miesięcy.

1899

 • Uruchomiono rzeźnię miejską.

1901

 • Oddano do użytku szpital powiatowy przy ul. św. Wintentego.

1902

 • 2 lutego następuje uruchomienie elektrowni miejskiej.
 • 25 listopada spaleniu ulega cudowny obraz Matki Boskiej Świeckiej i część kościoła poklasztornego. Pożar powstał w wyniku niedopatrzenia zakrystiana (kościelnego).

1903

 • Bernard Łaszczyński odtwarza obraz Matki Boskiej Świeckiej w oparciu o włoski obraz Madonny Della Sedia.

1906

 • Strajk szkolny w odpowiedzi na zakaz nauczania religii w języku polskim.

1907

 • Z inicjatywy Polaków powstaje Bank Ludowy.

1908

 • Zakończono budowę wodociągów miejskich.

1910

 • 8 czerwca umiera ks. Wojciech Block, dziekan dekanatu świeckiego; szykanowany przez władze pruskie za umacnianie polskości; współzałożyciel Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół".

1912

 • Rozruchy antypruskie społeczeństwa polskiego na skutek sfałszowania wyborów do parlamentu pruskiego (p. tablica okolicznościowa na ratuszu).

1913-15

 • Ukazuje się (trzy razy w tygodniu) pierwsze czasopismo w języku polskim - Gazeta Świecka. Motto: Naprzód a zgodnie. Wydawca: Polska Spółka Wydawnicza, redaktor naczelny - Mieczysław Noskowicz.

1916

 • Oddano do użytku szkołę podstawową przy ul. Sienkiewicza 3

1919

 • Od 22 lutego do 22 marca trwa w mieście stan oblężenia. Powodem jego wprowadzenia było m.in. aresztowanie Polaków - członków Spartakusa. Do stającej w ich obronie ludności polskiej Prusacy strzelają z karabinów maszynowych: giną 11 - letnia Agnieszka Grabowska i 54 - letni Ludwik Weiner. W wojnie polsko - bolszewickiej bierze udział 1000 Kociewiaków.

1920-22

 • Na starym cmentarzu pochowanych zostaje 38 żołnierzy poległych w wojnie polsko - bolszewickiej.

1920-39

 • Działa policyjny Klub Sportowy "Polgryf", którego czołowym piłkarzem jest Kędzierski.

1920

 • TG "Sokół" w Przechowie założyli: Adam Karwasz (wieloletni prezes), Klemens Stróżewski (nauczyciel i wójt) i Jan Matuszewski.

1923

 • 1 maja następuje rozruch pierwszego hydrozespołu elektrowni w Gródku. Uruchomienie dwóch pierwszych turbin następuje 24 kwietnia, a trzeciej 6 sierpnia 1927 r.
 • Utworzono Szkołę Specjalistów Marynarki Wojennej.

1925

 • Powstaje Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Liga zebrała w powiecie świeckim na rzecz obrony Polski (do 1938) kilkadziesiąt tysięcy złotych.

1927

 • Powszechny spis ludności wykazuje, że Świecie liczy 6859 mieszkańców, w tym ludności narodowości niemieckiej 7,2 % i żydowskiej 1,2 %.
 • 16 października umiera krzewiciel szkolnictwa i oświaty Jan Strzałkowski.

1928

 • 18 kwietnia umiera Franciszek Dywicki, krzewiciel i kolporter polskiej prasy w czasie zaborów.
 • 17 października powstaje Klub Sportowo - Wędkarski. Prezesem został Franciszek Renkielski, mistrz kominiarski. Absolwenci i b. uczniowie gimnazjum zawiązują Świecki Klub Sportowy. Prezesem został Stęga, a najlepszym piłkarzem Mieczysław Borucki. Klub istniał do 1939 r.

1930

 • 16 lutego uruchomiono elektrownię w miejscowości Żur. Zespół elektrowni Gródek - Żur zasila w energię elektryczną najważniejsze ośrodki gospodarcze ówczesnego województwa pomorskiego: Toruń, Grudziądz i Gdynię.

1931

 • Powstaje dzielnica Chmielniki.
 • Otwarto Muzeum Regionalne w SP nr 1.

1931-38

 • Z inicjatywy władz rządowych i właścicieli gruntów, buduje się wzdłuż Wisły i Wdy wały przeciwpowodziowe. Na obwałowanym terenie rozwija się sadownictwo.

1931-39

 • W gimnazjum ukazuje się "Gregorianum", miesięcznik młodzieży gimnazjalnej.

1932

 • Dr Józef Bednarz zostaje dyrektorem Zakładu Psychiatrycznego. We wrześniu 1939 r. nie opuszcza pacjentów szpitala skazanych przez hitlerowców na śmierć i ginie wraz z nimi.

1933

 • 1 marca powstaje Hufiec Harcerski ZHP. Komendantem hufca został Kazimierz Eckstein, który ginie rozstrzelany w 1939 roku przez hitlerowców z pieśnią "Jeszcze Polska nie zginęła..." na ustach.
 • 1 września w gimnazjum otwarto pierwszą klasę koedukacyjną.

1934

 • Według powszechnego spisu ludności Świecie liczy 7435 mieszkańców, w tym 6,5 % ludności narodowości niemieckiej.

1936

 • Związek Podoficerów Rezerwy pobiera ziemię z grodu Świętopełka II Wielkiego (Sartowice) na kopiec marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie.
 • Dr Ludwik Rządkowski, ur. 1885 w Przechowie wydaje pierwszy tom pierwszej polskiej Encyklopedii Farmaceutycznej (13 tomów). Do wybuchu II wojny światowej wydano 10 tomów. Zamordowany we wrześniu 1939 r. w Poznaniu.
 • Powstaje Klub Motorowy (jedyną zawodniczką jest nauczycielka Maria Dembińska).

1937

 • W sierpniu; na skutek pozbawienia pracy, robotnicy ogłaszają okupacyjny strajk głodowy" przy ul. Nadbrzeżnej. Strajk kończy się pełnym sukcesem - robotników przywrócono do pracy.
 • Powstaje Podoficerska Szkoła Lotnictwa dla Małoletnich.

1938

 • 16 maja powołany zostaje Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Świeciu.
 • 3 grudnia powstaje Świecki Klub Szachowy. Prezesem zostaje Franciszek Chorzempa. Zebranie organizacyjne odbyło się w kawiarni BRISTOL (lokal u zbiegu Mickiewicza i Klasztornej).

1939

 • Kazimierz Żurek pierwszym szachowym mistrzem Świecia.
 • W maju właścicielem kina "Astoria" (148 miejsc) zostaje Ksawery Frąckowski (było to jedyne kino w mieście).
 • 18 czerwca ma miejsce XII Zjazd Delegatów Okręgu Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, na którym podjęta zostaje uchwała o przeniesieniu siedziby władz okręgowych z Torunia do Bydgoszczy.
 • 3 września do Świecia wkraczają wojska niemieckie. Następują masowe aresztowania.
 • 9 września na rynek przybywa na wezwanie władz niemieckich, rzekomo celem rejestracji i skierowania do pracy, około 200 Polaków. Zostają aresztowani i osadzeni w prowizorycznym więzieniu. W połowie września w więzieniu było już 376 osób.
 • 7 i 8 października odbywa się egzekucja ludności polskiej i żydowskiej na cmentarzu przy ulicy Polnej 3. Rozstrzelano 83 osoby, w tym kobiety i małe dzieci w wieku 3-8 lat.
 • 15 października był początkiem eksterminacji pacjentów Zakładu Psychiatrycznego (1700 chorych). W okolicach Luszkowa, Mniszka i Nekli zginęło 1350 osób, pozostałych wywieziono do Kocborowa, a egzekucję przeprowadzono w lasach Szpregawskich.
 • 17 i 18 listopada z miasta i powiatu uwięziono w Górnej Grupie i rozstrzelano 17 księży, a 77 przewieziono następnego roku do obozu koncentracyjnego w Stutthofie.

1939-40

 • Masowe mordy w okolicznych miejscowościach: w Serocku, Świekatowie, Janiej Górze, Jastrzębiu, Luszkówku, a przede wszystkim w Mniszku - Grupie, gdzie ginie ponad 10 tys. mieszkańców Świecia i okolic. Zwłoki zostały w znacznej części spalone, celem zatarcia śladów.

1940-45

 • W Świeciu działają komórki polskich organizacji konspiracyjnych: Grunwald, Orzeł Biały, Gryf Pomorski, Armia Krajowa. Za współpracę z ruchem oporu zamordowano w Świeciu i powiecie 54 osoby, a kilkaset poniosło inne kary.
 • W Świeciu są przetrzymywani jeńcy z Włoch, Anglii, USA i ZSRR.
 • Komórka Armii Krajowej przechwytuje przy pomocy Leona Neumanna II, meldunki płynące drogą telefoniczną z Berlina na front wschodni i przekazuje je do Londynu i Moskwy.

1940

 • Zimą wywieziono 100 Świeciaków na roboty do Kwidzyna.
 • W maju Edmund Dylewski organizuje w Świeciu komórkę Szarych Szeregów (Związek Harcerstwa Polskiego).
 • W mieszkaniu Wacławy Karwasz zawiązuje się tajna organizacja "Sparta". Inicjatorem jest Edmund Nastróżny (ps. Nastek), harcmistrz RP, oficer AK, trzykrotnie skazywany na śmierć.

1945

 • 10-12 lutego, po ciężkich walkach wojska radzieckie wyzwalają miasto i okolice. Zniszczeniu ulega kościół farny na Starym Mieście.
 • 16 lutego od kuli niemieckiego snajpera ginie pod Wiągiem Griszka, potomek polskich zesłańców z Powstania Styczniowego, który zachwycony Świeciem, chciał tu pozostać po wojnie na stałe.
 • 11 luty - kwiecień. Deportacje mieszkańców miasta i powiatu na Sybir (Za Ural). Wywieziono 1441 osób.
 • 4 marca podczas wiecu zorganizowanego przez grupę inicjatywną KRN wybrana zostaje Tymczasowa Miejska Rada Narodowa.
 • 5 marca stacjonujący w Świeciu żołnierze Armii Czerwonej wysadzają w powietrze kościół w Przechowie, ponieważ przeszkadzał w startach i lądowaniach kukuruźników.
 • Następuje wywózka maszyn i urządzeń z fabryk i zakładów Świecia. Robotnicy największego zakładu, cukrowni "Świecie" bronią maszyn przed wywózką na wschód.
 • 15 kwietnia, z inicjatywy mieszkańców Świecia powstaje Świecka Spółdzielnia Spożywców.
 • W procesach karnych działaczy hitlerowskich zapadają ciężkie wyroki. Na śmierć zostają skazani:
 • Kusch - morderca wielu Polaków, Leon Kuchanny - przedwojenny dyrektor gimnazjum (za zdradę Ojczyzny i wydanie na śmierć i tortury wielu byłych swoich uczniów),
 • Ernst Papendick, właściciel fabryki maszyn w Przechowie, za wysłanie na śmierć wielu Polaków i znęcanie się nad ludnością polską.

1945

 • Powstaje Harcerski Klub Sportowy (HKS) z inicjatywy Maksymiliana Cybulskiego.

1946

 • Otwarcie Biblioteki Powiatowej.
 • W Zakładach Młynarskich w Przechowie powstaje Klub Sportowy "Spójnia". Inicjatorem był Lech Kuźma.
 • 6 sierpnia reaktywuje swoją działalność oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

1947

 • Do użytku oddano Powiatowy Dom Kultury, nazywany ze względu na "urodę" stodołą.

1948

 • W lipcu powstaje pierwszy pracowniczy ogród działkowy pn. WALTER.
 • 29 września ogłasza się wyrok w sprawie antykomunistycznej działalności grupy młodzieży zwanej "Chłopcami z HKS-u". Ośmiu z nich otrzymuje kary więzienia od 8 do 10 lat (jeden wkrótce umiera).

1958

 • 4 września następuje rejestracja miejskiego ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Pierwszym prezesem był znany sportowiec Jerzy Chęciński. W latach późniejszych Ognisko otrzymuje nazwę TKKF BADMINTON.

1960

 • 1 kwietnia działalność rozpoczyna Koło Łowieckie nr 85 "PONOWA". Przewodniczącym został Jan Górski.

1961

 • 9 maja zapoczątkowano budowę kombinatu celulozowo-papierniczego. Karczowanie lasów odbywa się pod nadzorem leśniczego Ludwika Nogi.

1962

 • 30 sierpnia powołano oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Świeciu.

1966

 • 21 marca powstaje Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej. Pierwszym prezesem zostaje Eugeniusz Cichowski.

1967

 • 28 czerwca schodzi z taśmy pierwszy produkt Zakładów Celulozy i Papieru - celuloza niebielona z celulozowni bukowej.
 • Dyrektorem ZCiP - Andrzej Olszewski.
 • 20 lipca miał miejsce wielki huragan. Na miasto spada dach głównego budynku Szpitala Powiatowego.
 • 16 września następuje oddanie do użytku nowego gmachu Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Kościuszki 6a. Dyrektorem ZSZ był wówczas Feliks Czortek.

1969

 • 25 czerwca powstaje na terenie ZCiP zakładowe ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej pod nazwą MESTWIN. Inicjatorami byli: Michał Boroch - prezes, Gerard Krischik - wiceprezes i Zbigniew Sobolewski - sekretarz. Najdłużej prezesem był Z. Sobolewski - 14 lat (od 1970 do 1984), a następnie Ryszard Kościński 12 lat (1986-1998).
 • W październiku ukazuje się pierwszy numer GŁOSU CELULOZY, pisma Zakładów Celulozy i Papieru. Redaktorem naczelnym Bogdan Zakrzewski.
 • W grudniu powstaje Klub Seniora WRZOS. Pierwszym prezesem Maria Bogajska (4 lata), potem Bartłomiej Kowalik.

1970

 • 10 lutego, w 25 rocznicę wyzwolenia Świecia, dokonuje się otwarcia Szkoły Podstawowej przy ulicy Ogrodowej 1c. Pierwszym dyrektorem zostaje Tomasz Lewandowski.

1971

 • Rozpoczęto budowę osiedla Marianki zaprojektowanego dla 10 tys. mieszkańców.
 • 20 lipca otwarto stadion sportowy ZKS "WDA" przy ul. Sienkiewicza 18.

1972

 • Do Świecia dociera gaz ziemny.
 • 6 grudnia oddano do użytku dworzec PKS-PKP. Budowla otrzymała w konkursie tytuł "MISTER '72".

1973

 • W lutym powstaje Orkiestra Dęta "Celuloza". Inicjatorem był dyrektor Michał Kempa, prezesem od początku jest Edward Świtlik.
 • Powstaje Liceum Medyczne. Dyrektorem Sławomira Raińska.

1974

 • ZKS WDA przejmuje sekcję zapaśniczą z LZS Wisła Gruczno.
 • Najlepszym zawodnikiem sekcji jest reprezentant Polski Grzegorz Sikorski.

1975

 • 1 czerwca następuje reorganizacja administracyjna kraju;
 • likwidacja powiatu - ostatnim naczelnikiem był Tadeusz Gembicki.

1976

 • 15 lipca następuje oddanie do użytku Szpitala Rejonowego przy ul. Wojska Polskiego 126.
 • Powstaje Policealne Studium Medyczne.
 • Ogniska TKKF Badminton i Mestwin łączą się pod wspólnym mianem TKKF Mestwin. Po 10 latach przyjęto nową nazwę: TKKF Celuloza.

1977

 • 22 lipca dokonuje się otwarcie amfiteatru.

1980

 • 31 października ma miejsce tragiczny pożar filii szpitala psychiatrycznego w Górnej Grupie. W płomieniach ginie 55 osób.

1981

 • W styczniu powstała sekcja szczypiorniaka (piłki ręcznej) w ZKS WDA. Inicjatorem Zbigniew Myrda.

1983

 • Kazimierz Suchocki reaktywuje Ligę Morską.

1985

 • 27 października odsłonięto w pobliskim Kozłowie, obelisk ku czci wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina. Inicjatorem - Jan. A. Kamiński.

1986

 • 3 kwietnia powstaje Kociewski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Założyciel i prezes - Maria Pająkowska.
 • 1 września dokonuje się otwarcia szkoły podstawowej na osiedlu Marianki. Pierwszym dyrektorem została Leonarda Szulc.

1987

 • 10 lutego powstaje osiedlowe ognisko TKKF "Marianki", któremu patronuje Spółdzielnia Mieszkaniowa. Założycielem i prezesem Alojzy Dejryng.
 • 29 września na stacji PKP w Terespolu Pomorskim dochodzi do zderzenia dwóch pociągów - towarowego z ekspresem "Bałtyk". W katastrofie ginie 5 pasażerów, a 40 jest rannych.

1988

 • Zakończono odbudowę fary na Starym Mieście. Restauracja trwała 5 lat (1983-88). Udane przedsięwzięcie było wielką zasługą ks. kan. Jerzego Kosza.

1989

 • 7 września dokonuje się odsłonięcia obelisku ku czci Żołnierzy Września '39. Inicjatorem - Zdzisław Erdmann.

1990

 • 28 maja mają miejsce wybory samorządowe gminy Świecie, które wygrywa ze znaczącą przewagą ugrupowanie Komitet Obywatelski "Solidarność".
 • 3 grudnia Rada Miejska uchwałą nr 63/90 powołuje Straż Miejską. Pierwszym komendantem został Dariusz Andrzejewski.
 • 20 grudnia ukazuje się pierwszy numer Gazety Świeckiej po 75 latach przerwy. Wydawcą i naczelnym redaktorem - Mirosław Lorch.

1991

 • W styczniu następuje przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Zakładów Celulozy i Papieru, w jednoosobową spółkę skarbu państwa (ZCiP S.A.).
 • Powstaje Yacht Klub Morski "Columbus". Pierwszy komandor - Janusz Szulc.

1992

 • Rozpoczęcie powszechnej gazyfikacji starszej części miasta.
 • 10 maja koronacja Matki Boskiej i Dzieciątka Jezus w Sanktuarium Maryjnym (Stara Fara).
 • 13 maja uroczyste obchody 20-lecia Pułku RLK z udziałem biskupa polowego W.P. gen. bryg. Leszka Sławoja Głódzia.
 • Ukończono budowę nowego mostu na Wdzie, stanowiącego połączenie ze Starym Miastem.
 • 1 września, na miejsce zlikwidowanego Liceum Medycznego, powołano II Liceum Ogólnokształcące - klasa o profilu promocji zdrowia. Dyrektorem Sławomira Raińska.
 • 24 listopada powstaje Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych. Prezesem zostaje inicjator - Mirosław Lorch.

1993

 • 12 lutego Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych adaptuje pijalnię piwa "Teklę" na swoją siedzibę.
 • 18 marca Rada Miejska podejmuje uchwałę o przystąpieniu do Związku Miast Polskich.
 • W maju dokonano wyboru pierwszej powojennej Miss Świecia. Została nią Hanna Krzemińska. Organizator wyborów - Sławomir Kawka.
 • Powstaje Harcerski Klub Żeglarski. Inicjatorem Witalis Wilczyński.
 • Powstaje Amatorski Teatr Młodzieżowy: "Nasz Domek Pognieciony". Inicjator - Dorota Kiedrowska.

1994

 • 1 stycznia powołano Oddział Gazety Pomorskiej; kierownikiem Włodzimierz Kazuła, a od 1997 r. Agnieszka Ulatowska-Weissgerber.
 • 1 marca powołano Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych z siedzibą w Świeciu. Pierwszy dyrektor - Jarosław Pająkowski.
 • Jan A. Kamiński, autor sporej ilości pozycji kronikarskich, publikuje nową, starannie przygotowaną pracę pt. Zamek wodny w Świeciu ( II wydanie poszerzone).
 • 1 września rozpoczyna działalność Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia. Założyciel - Jerzy Zaleśny.

1995

 • 13 maja, w dniu Święta Pułku, odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia nowego sztandaru 12 Pułkowi Kablowemu. W imieniu prezydenta RP Lecha Wałęsy wręczenia dokonał sekretarz Komitetu Obrony - Henryk Goryszewski.
 • Dokonano poświęcenia i wręczenia sztandaru represjonowanym w PRL żołnierzom - górnikom. W kościele p.w. Andrzeja Boboli wmurowano okolicznościową tablicę pamiątkową.
 • Ukazuje się Słowniczek Gwary Kociewskiej autorstwa Marii Pająkowskiej.
 • We wrześniu ukazuje się pierwszy numer miesięcznika informacyjnego - Biuletyn Ratuszowy. Redaktorem została Dorota Kiedrowska. Od marca 1997 biuletyn ukazuje się raz w miesiącu w ramach tygodnika "Czas Świecia".
 • 27 października następuje rejestracja stowarzyszenia Komitetu Obywatelskiego. Pierwszym prezesem (po rejestracji) został Marek Żórawski.
 • Rozpoczął działalność Młodzieżowy Parlament Do Spraw Ekologii i Ochrony Środowiska. Założyciele Janusz Czaplewski i Cezary Pająkowski.

1996

 • W czerwcu ulega likwidacji pasażerskie połączenie kolejowe Świecie - Terespol Pomorski po prawie 108 latach eksploatacji.
 • 7 października Szkoła Podstawowa nr 8, z okazji 10-lecia działalności, otrzymała sztandar i imię Kazimierza Ecksteina.
 • 28 listopada ukazuje się pierwszy numer tygodnika "Świecka 7". Redaktor naczelny Marek Manuszewski. Po wydaniu 8 numerów, czasopismo ulega likwidacji.

1997

 • 30 stycznia ukazuje się pierwszy numer następnego tygodnika "Czas Świecia". Pierwszym redaktorem naczelnym Irena Słomiak.
 • Marzec - kwiecień. Drużyna Klubu Szachowego GAMBIT, jako pierwszy zespół Świecia, uzyskuje awans do II ligi po meczach kwalifikacyjnych z mistrzami Elbląga (Start Zakrzewo) i Gdańska (Conradia).
 • Świecie ma własną flagę. Kolor: niebieski z biało-czerwonym pasem i herbem miasta pośrodku. Konkurs na wizerunek flagi wygrywa Mirosław Lorch.
 • Ukazuje się książka "Pod angielskim niebem" autorstwa Świeciaka Witolda Herbsta, uczestnika bitwy o Anglię (m.in. w dywizjonie 303) Wydawnictwo "Luxus".
 • 30 września Miłosz Grajewski mistrzem świata w cyklotrialu w kategorii juniorów.
 • W grudniu dekretem ks. biskupa Jana Bernarda Szlagi z Pelplina powołano Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bernarda Sychty. Inicjatorami - Mirosław Lorch i Helena Fejtko. Pierwszym dyrektorem - Janusz Rogala.

1998

 • 8 maja miały miejsce uroczyste obchody 800-lecia Świecia. Tytuły Honorowych Obywateli Świecia nadane przez Radę Miejską otrzymali: dr nauk med. Mieczysław Petelski, wieloletni dyrektor Szpitala Psychiatrycznego, oraz Valto Koski, poseł parlamentu fińskiego i przewodniczący Rady Miejskiej m. Kuusankoski. Ponadto wręczono nagrody pamiątkowe "Zasłużony dla rozwoju miasta". Obecnością swą uroczystość zaszczycili przedstawiciele najwyższych władz kościelnych, posłowie i senatorowie oraz goście z Finlandii.
 • 11 października odbyły się wybory samorządowe do rady miejskiej i powiatowej. W wyborach do rady wygrał SLD (13/28), ale koalicję utworzyły pozostałe ugrupowania: OPS (9), AWS (4), Rzemiosło i Biznes oraz Wiejski Blok Wyborczy. Przewodniczącym rady został Jerzy Wójcik, a burmistrzem Tadeusz Pogoda. W wyborach do rady powiatu również wygrał SLD (17/35), a pozostali Forum Samorządowe (7 mandatów), AWS (6) i OPS (5). Koalicji nie powołano. Przewodniczącym rady został Andrzej Sitkiewicz (wójt z Bukowca), a starościną Marzena Kempińska.
 • 10 listopada, w przeddzień jubileuszu 800-lecia, odbyła się konferencja historyczna poświęcona dziejom miasta, na której referaty wygłosili pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Inicjatorem był prof. dr hab. Maksymilian Grzegorz.
 • Przeprowadzono reorganizację administracyjną kraju. W miejsce 49 małych powołano 16 większych województw oraz reaktywowano ponad 300 powiatów. Powiat świecki znalazł się w woj. kujawsko-pomorskim.

Tekst KALENDARIUM do roku 1998 podano według Przewodnika Turystycznego ŚWIECIE z 1999 roku.

1999

 • Uchwalono pierwszy budżet powiatu świeckiego, po stronie wydatkowi przychodów była taka sama kwota.
 • Świecie gościło grupę młodzieży fińskiej partnerskiego miasta Kuusankoski. Goście poznali nasze zabytki, spotkali się z władzami i potańczyli w jednej z dyskotek.
 • Ukazuje się "Księga jubileuszu 800-lecia Swiecia".
 • Nad Wisłą we Wiągu zamieszkali Indianie, niestety tylko na czas trwającego tam XXIII Zlotu Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian.
 • Świecie ponownie gościło mieszkańców z zaprzyjaźnionego miasta Kuusankoski. Tym razem byli to fińscy policjanci, którzy otrzymali od władz naszego grodu nietypowy radiowóz - trabanta.
 • Spółdzielczy Ośrodek Kultury "Stokrotka" świętował swoje dziesięciolecie.

2000

 • Andrzej Frąckiewicz, gospodarz z Wiąga zdobył pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na "Farmera roku". Za promocję regionu wyróżnili go także przedstawiciele władz Świecia, uroczyście wręczono mu statuetkę "Zasłużony dla miasta", dyplom oraz nagrodę pieniężną jedyną, jaką otrzymał za swój sukces).
 • Pojawiają się pierwsze wiadomości o planowaniu uruchomienia w Świeciu wyższej szkoły. Pomysł poparła nawet Rada Miasta. Uroczyście otwarto fabrykę Abzac w Świeciu. Produkuje się w niej gilzy, czyli tekturowe rurki, na które później nawija się papier.
 • Powstały plany likwidacji jednostki wojskowej w Świeciu, która rozpocząć się ma już w kwietniu 2001 roku. Oficjalnych informacji nie przesłano jednak jeszcze do lokalnych władz.
 • Po ulicach naszego grodu można poruszać się nowym środkiem komunikacji. Pomiędzy osiedlem Marianki a Dużym Rynkiem zaczął kursować tramwaj konny.
 • Otwarcie nowej miejsko-gminnej przychodni zdrowia
 • Współorganizacja II Kongresu Kociewskiego.

2001

 • Janusz Dzięcioł, komendant Straży Miejskiej w Świeciu, został zwycięzcą I polskiej edycji programu BIG BROTHER,
 • W Świeciu została zlikwidowana jednostka wojskowa, w której stacjonował 12 Pułk Radiowo-Kablowy
 • Zakończył się remont wieży zamku pokrzyżackiego, który umożliwia bezpieczne wejście na jej szczyt
 • Pierwsi mieszkańcy wprowadzili się do bloku wybudowanego przez Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 • Zespół koszykarski Polpak-Świecie awansował do rozgrywek o mistrzostwo II ligi
 • Na stadionie lekkoatletycznym klubu Wda Świecie odbyło się Ogólnopolskie Grand Prix PZLA z udziałem czołowych lekkoatletów z kraju i Europy.

2002

 • Nawiązana została współpraca z Holenderską gminą Ruurlo. W ramach niej oprócz kojarzenia firm prowadzone są również rozmowy dotyczące opracowania projektu wykorzystania paliw ekologicznych do ogrzewania miasta. Holenderska pomoc umożliwi także uzyskanie na ten cel funduszy z Unii Europejskiej
 • Po długich przygotowaniach została otwarta Izba regionalna, która jest namiastką “Muzeum Ziemi Świeckiej”. Zostały w niej zgromadzone przedmioty i pamiątki przedstawiające dzieje Świecia i jego okolic. Izba znajduje się w byłym ratuszu miejskim na starym rynku.
 • Po raz pierwszy w Świeciu zagrała polska reprezentacja olimpijska w piłce nożnej. W towarzyskim meczu pokonała ona reprezentacje Rumunii 2:1
 • Świecie podpisało umowę partnerską z włoską gminą Offida leżącą w północno-wschodniej części Italii. Umowa przewiduję między innymi wzajemną współpracę szkół, kontakty między przedstawicielami i organizacjami przedsiębiorstw, wymianę informacji z dziedziny turystyki, rekreacji i kultury.

2003

 • 28 lutego Tadeusz Pogoda odebrał pierwszą nagrodę w konkursie organizowanym przez Kujawsko - Pomorską Izbę Przemysłowo - Handlową. Miasto zdobyło ją w kategorii "lider wspierania przedsiębiorczości". To już kolejne osiągnięcie gminy w tej dziedzinie. W ubiegłym roku Krajowa Izba Gospodarcza przyznała miastu pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie "Gmina fair- play," również za promocję i wspieranie przedsiębiorczości.
 • W marcu Halina Mierzwiak, znakomita świecka biegaczka, powiększyła listę swoich sukcesów. Podczas Halowych Mistrzostw Europy Weteranów w Lekkiej Atletyce w San Sebastian (Hiszpania), zdobyła dwa brązowe medale.
 • W kwietniu Gmina Świecie znalazła się na piątym miejscu wśród gmin miejsko-wiejskich w Polsce, pod względem dochodów przypadających na jednego mieszkańca. Budżet gminy na 2002 rok zamknięto czterema milionami oszczędności.
 • Sukces mażoretek. Dziewczęta z Orkiestry Dętej Frantschach Świecie S.A., zdobyły II wicemistrzostwo Polski podczas odbywających się w maju V Mistrzostw Polski Mażoretek, w Ozimku pod Opolem. Na mistrzostwo Polski pojechała ze Świecia młodsza grupa mażoretek - tambumajorki. Tytuł wicemistrza Polski zdobyły w kategorii baton-seniorki. Rywalizacja była ogromna. W zawodach wzięło udział 29 zespołów, głównie z południowych stron kraju. Dziewczętom ze Świecia udało się jednak powtórzyć ubiegłoroczny sukces. Tym razem dodatkowo zdobyły jeszcze nominację na mistrzostwa Europy, które odbędą się we wrześniu w Bratysławie.
 • W czerwcu grupa uczniów klas II i III gimnazjów , w ramach wymiany młodzieży , pojechała do Finlandii. Finowie, z bliźniaczego miasta Kuusankoski , zaprosili ze Świecia 16 osób i 2 opiekunów. Spośród ponad 30 chętnych z gimnazjów z całej gminy , wybrano uczniów kreatywnych i dobrze znających język angielski. Było to drugie spotkanie polsko – fińskie (pierwsze w ubiegłym roku odbyło się w Polsce) jednak z pewnością nie ostatnie - Finowie z przyjemnością przyjęli zaproszenie do Świecia.
 • 17 lipca uchwałą Rady Miejskiej przyjęto do realizacji w latach 2003-2008 projekt budowy Hali widowiskowo- sportowej.
 • Pierwszy "Festiwal Mocnych Brzmień im. Ryszarda Bieńka", przeszedł do historii. Zarówno liczba występujących zespołów, jak i widzów, mogą być nadzieją, że muzyka rockowa już niebawem ma szansę powrócić do łask. Festiwal Mocnych Brzmień, odbył się 25 lipca 2003 nad jeziorem Deczno. Miejmy nadzieję, że stanie on się cyklicznym wydarzeniem kulturalnym, będącym okazją do przeglądu sceny młodzieżowej, głównie z naszego województwa. W części konkursowej wzięło udział osiem zespołów, największe uznanie zyskała świecka grupa "Children Cry", która poświęciła wiele pracy nad dopracowaniem obecnego brzemienia.
 • Galeria Bezdomna na dziedzińcu świeckiego zamku (23-27. 08.2003). Galeria bezdomna jest przedsięwzięciem, w którym mogą uczestniczyć wszyscy artyści fotograficy, amatorzy i profesjonaliści. Bezdomna - bo nie ma stałego miejsca, pojawia się na chwilę i znika by ponownie otworzyć swoje podwoje w zupełnie innym miejscu. Organizowana jest zazwyczaj w przestrzennych miejscach, np. w starej kamienicy w Warszawie czy Stoczni Gdańskiej. W wystawie bierze udział zazwyczaj kilkuset artystów z całego kraju. Poziom ich prac jest bardzo wysoki. Istotna jest też prezentacja fotografii. Ich montaż bywa zaskakujący: zdjęcia podwieszane są pod sufitem, stawiane na szczeblach drabiny, naklejane na blat stołu lub przyczepiane do sznurka klamrami. Wystawa zawsze przyciąga wielką widownię. W ramach imprezy odbyły się także warsztaty fotograficzne.
 • 14 września po zwycięstwie w wyborach samorządowych burmistrz rozpoczął IV kadencję. Przysłowie mówi "do trzech razy sztuka". W przypadku burmistrza Tadeusza Pogody nie sprawdza się ono. Już po raz czwarty burmistrz udowodnił, że nikt inny nie cieszy się równie dużym poparciem.
 • Cztery medale, cztery rekordy życiowe i cztery eliminacje. Z takim dorobkiem przyjechali 16.09.03 z ostatnich eliminacji do mistrzostw Polski, które odbywały się w Gdańsku, lekkoatleci ze Świecia. Czworo zawodników reprezentować będzie Świecie na Mistrzostwach Polski, które odbywać się będą 27-28.09.2003 w Słubicach.
 • 20 września Polpak debiutuje w I lidze koszykówki. Jest to ogromna nobilitacja dla miasta i zarazem wielkie wyzwanie dla klubu. Nie jest chyba przesadą stwierdzenie, że od tego momentu rozpoczyna się nowy rozdział w świeckiej historii sportu. Jeszcze nigdy, zawodnicy z herbem Świecia na koszulkach, nie zmagali się w rozgrywkach na tak wysokim szczeblu. Oczywiście w sportach zespołowych.
 • Od 1 października funkcję zastępcy burmistrza Świecia objął Janusz Branicki z SLD. Objęcie stanowiska zastępcy burmistrza wiązało się ze złożeniem mandatu radnego oraz przejściem na bezpłatny urlop w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych gdzie uczył m.in. towaroznawstwa i marketingu.
 • Osiem miesięcy wystarczyło żeby zapełnić Inkubator Przedsiębiorczości w Świeciu. Ludzi mających ciekawe pomysły i chcący otwierać działalność gospodarczą, jak widać nie brakowało.

2004
WYDARZENIA SAMORZĄDOWE

 • 1 maja Polska weszła w struktury Unii Europejskiej. Z tej okazji w Świeciu odbyła się Biesiada Europejska z licznymi atrakcjami. Do wspólnego biesiadowania zaproszeni zostali włodarze miast partnerskich Kuusankoski (w sposób symboliczny przeprowadzili Świeciaków przez granice UE) oraz Pieszyc.
 • Gmina Świecie została kolejny raz zauważona zajmując 9 miejsce w Rankingu "Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom". Władze gminy sprawdziły w ten sposób obiektywnie, jak ocenia się ich działalność. Sprawdzono m.in. jak załatwia się petentów przychodzących do urzędu, na ile decyzji urzędowych było skutecznych odwołań, czyli takich, które decyzję uznają za błędną, sprawdzano sposób kontaktu z mieszkańcami, tu doceniano m.in. Biuro Obsługi Mieszkańców. Interesowano się w końcu także tym, jakie wykształcenie mają urzędnicy i jakimi językami władają. Innym z elementów branych przez kapitułę konkursu pod uwagę, były posiadane tereny pod inwestycje oraz stosowane przez Gminę ulgi pro-inwestycyjne.
 • Spośród 5 wniosków o fundusze strukturalne Gmina Świecie uzyskała dofinansowanie na przeprowadzenie inwestycji na terenie byłej jednostki wojskowej w Świeciu. Duże szanse na dofinansowanie ma również wniosek o dofinansowanie modernizacji OKSiR w Świeciu.
 • 17 listopada burmistrz Świecia podpisał umowę na wykonanie infrastruktury z przedstawicielami firmy BUDIMEX DROMEX S.A. co zamknęło pierwszy rozdział tworzenia strefy rozwoju gospodarczego Vistula Park I.

WYDARZENIA KULTURALNE

 • W 2004 roku odbył się w Świeciu Jubileuszowy XX Festiwal Orkiestr Dętych, przez wielu okrzyknięty najlepszym z dotychczasowych. Wydarzeniem, które z pewnością na dłużej zostanie w pamięci był świetny, żywiołowy koncert brytyjskiej formacji "Touch and Go", który doskonale wpasował się w charakter świeckiej imprezy.
 • OKSiR wyjątkowo aktywnie zapełniał czas mieszkańcom. Była w Świeciu Kayah i Mieczysław Szczęśniak koncert hip - hopowy, gdzie wystąpili Jeden Osiem L i Ascetoholix, koncert jazzowy, Nocne Śpiewanie z gwiazdą - zespołem Raz Dwa Trzy i koncert zespołu BAJM, który mimo niesprzyjającej aury zgromadził około 3 tys mieszkańców. Oprócz tego praktycznie w każdy weekend wakacji odbywały się imprezy plenerowe na zamku lub w amfiteatrze.

WYDARZENIA SPORTOWE

 • Bardzo dobrze rozpoczął sezon w I lidze koszykarzy zespół Polpaku Świecie. Dotychczasowe wyniki zespołu prowadzonego przez Aleksandra Krutikowa pozwalają mieć nadzieję na awans świeckiej koszykówki do ekstraklasy. W walce o awans zespoł wspierany jest przez kibiców, z których część utworzyła Klub Kibica "Świecki Młyn".
 • W dniach 25-26.09.2004r. Klub Wda Świecie był organizatorem Mistrzostw Polski Młodzików w Lekkiej Atletyce. "Mały Memoriał Kusocińskiego 2004" odbył się na stadionie w Świeciu.

2005
KULTURA

 • Największym wydarzeniem kulturalnym był zdecydowanie koncert włoskiej gwiazdy IN-GRID w czasie obchodów Dni Świecia.
 • Młodzi filmowcy ze Świecia w ramach grantu z europejskiego programu Młodzież w czasie trwania „Świeckich impresji Filmowo-Fotograficznych” nakręcili 15 minutowy film dokumentalny o Świeciu. Warsztaty filmowe prowadzone były przez młodych reżyserów: Macieja Cuske z Bydgoszczy i Piotra Siwaka z Warszawy.
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych uroczyście świętował 150-lecie swego istnienia.

GOSPODARKA

 • rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją byłej jednostki wojskowej w Świeciu, w październiku oddano do użytkowania nowy budynek Inkubatora Przedsiębiorczości
 • rozpoczęły się prace związane z budową infrastruktury na obszarze Strefy rozwoju Gospodarczego „Vistula Park”
 • Gmina pozyskała środki ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na modernizację Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz na Budowę systemów kanalizacji w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzysku i Sulnówku.

SPORT

 • drużyna Polpaku Świecie wywalczyła awans do ekstraklasy polskiej koszykówki. Beniaminek ze Świecia po I rundzie zajął sensacyjne drugie miejsce w tabeli rozgrywek.

2006
KULTURA

 • Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym był koncert Gipsy Kings, który odbył się w czerwcuoraz Kabareton w lipcu, który zgromadził takie gwiazdy jak Andrzej Grabowski, Koń Polski i Kabaret Moralnego Niepokoju
 • Młodzi filmowcy ze Świecia, którzy nakręcili w ubiegłym roku krótkometrażowy film „Czy lubisz Świecie?” zdobyli nagrody na ogólnopolskich festiwalach - Ogólnopolskim Konkursie Filmów Amatorskich – Konin 2006 oraz Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskich Filmów Krótkometrażowych "Ściemnisko" – Bydgoszcz 2006
 • Festiwal Smaku w Grucznie zgromadził liczną grupę smakoszy miodu, nalewek i ludzi lubiących wypoczynek na łonie natury.
 • Maria Kustosz ze Świecia zdobyła II nagrodę w konkursie stypendialnym "Dolina Kreatywna" Telewizji Polskiej w edycji fotograficznej, za cykl zdjęć pt."Namiętność"

GOSPODARKA

 • Najważniejszym wydarzeniem, które stawia Świecie wśród atrakcyjnych miejsc dla inwestorów było oddanie do użytku terenów inwestycyjnych „Vistula Park”
 • Został oddany kolejny budynek Koszarowca na terenie byłej jednostki wojskowej w Świeciu, który jest przeznaczony dla inwestorów rozpoczynających swoją działalność gospodarczą
 • Rozpoczęto budowę hali widowiskowo-sportowej, w której będzie można oglądać mecze m.in. drużyny koszykarskiej Polpak Świecie
 • W Gminie realizowany był projekt unijnego „Otwarcie na kontakty”, który wspiera osoby pracujące w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych.

SPORT

 • Drużyna Polpaku Świecie zagrała fenomenalny sezon w ekstraklasie polskiej koszykówki. Runda wiosenna była gorsza od jesiennej, mimo to Polak Świecie zajął ostatecznie 4 miejsce. W nowym sezonie nastąpiły bardzo liczne zmiany w składzie drużyny i zwiększono budżet
 • Drużyna piłki nożnej WDA Świecie spadła z V ligi do A klasy. Sprowadzono nowego trenera z Zawiszy Bydgoszcz, który ma pomóc podnieść się zespołowi po ostatnich latach niepowodzeń. Obecnie zespół bardzo dobrze radzi sobie w A klasie i są rokowania, że powróci do V ligi

2007
GOSPODARKA

 • Zakończyła się budowa i otwarta została hala widowiskowo-sportowa. Wybrano pierwszego zarządcę, którym został były dziennikarz Expressu Świecie Tomasz Keller. Drużyna Polpaku Świecie rozpoczęła sezon koszykarski w Świeciu.
 • Utworzona została podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Strefą objęto obecne tereny zakładu Mondi Świecie oraz tereny, na których zakład postawi nową maszynę papierniczą. Inwestycja ta będzie największą inwestycją (warta ponad 800 mln złotych) z udziałem zagranicznego kapitału w północnej części kraju.
 • Zamknięta została Octownia w Świeciu – ostatni przedwojenny zakład produkcyjny w mieście.
 • Gmina zajęła 45 miejsce w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w kategorii gmin miejskich i wiejsko-miejskich.
 • Tereny Vistula Park II w Sulnowie zajęły IV miejsce w wojewódzkiej edycji konkursu „Grunt na medal”
 • Już od 40 lat Świecie to miasto papieru. W ubiegłym roku Mondi Packaging Paper Świecie S.A. uroczyście obchodziło jubileusz powstania zakładów papierniczych w naszym mieście.
 • Wyburzone zostały budynki po elektrociepłowni w pobliżu Nowego Szpitala

KULTURA

 • Otwarto kawiarnię artystyczną „Cafe Pierrot” przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
 • Zakończyła się przebudowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
 • Największym wydarzeniem społeczno-kulturalnym roku była impreza zorganizowana pod nazwą "Pamięć i tolerancja" w Chełmnie i Świeciu. Świecie gościło prof. Władysława Bartoszewskiego oraz wystawę fotografii na zamku.

LUDZIE

 • Magdalena Kozłowska ukończyła studia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, jest pierwszą kobietą podporucznikiem marynarki wojennej ze Świecia. Rozpoczęła służbę na ORP „Nawigator".
 • Sandra Majka wystąpiła w finale Miss Polski

SPORT

 • Podczas uroczystości otwarcia hali widowiskowo-sportowej w Świeciu świętowane było również 10-lecie istnienia Klubu Sportowego Polpak Świecie.
 • Do kadry Polski Młodzików powołani zostali: Katarzyna Wenerska (siatkówka) oraz Paweł Paczkowski (piłka ręczna)
 • Oliwia Łuczak zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w boksie kobiet

2008
GOSPODARKA

 • Gmina zajęła 17 miejsce w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej awansując o 28 pozycji w stosunku do roku poprzedniego. W rankingu najbogatszych Gmin według pisma samorządu terytorialnego Wspólnota Nasza Gmina uplasowała się na 7 miejscu.
 • W strefie rozwoju gospodarczego Vistula Park rozpoczęły działalność pierwsze firmy. W połowie 2008 roku cały teren był już zajęty.
 • Przyjęte uchwałami Rady Miejskiej zostały dokumenty strategiczne Gminy: Strategia Rozwoju Gminy, Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008-2017 oraz Strategia Rozwoju Turystyki.
 • powstała i konsultowana była z mieszkańcami koncepcja rewitalizacji Starego Miasta

KULTURA

 • Realizowany był projekt „Przebudzenie”,
 • Odbył się 25 jubileuszowy Maraton Piosenki Osobistej „Nocne Śpiewanie”
 • Festiwal smaku” w Grucznie zdobył wyróżnienie jako produkt turystyczny województwa
 • Kawiarnia artystyczna rozszerzyła działalność o prowadzenie letniej kawiarenki oraz zmieniła nazwę na Cafe Kultura.

SPORT

 • Młodziczki Jokera Świecie zdobyły IV miejsce w Mistrzostwach Polski w swojej kategorii wiekowej
 • KS Polpak Świecie po zajęciu IV miejsca w lidze wycofał się z rozgrywek w ekstraklasie i zawiesił swoją działalność
 • Utworzone zostały dwa zespoły III-ligowe w Świeciu – w koszykówce oraz w siatkówce kobiet.

2009
KULTURA

 • Zrealizowano projekt „PRZEBUDZENIE – REAKTYWACJA”, w ramach którego powstało wiele nowoczesnych rzeźb.
 • Miasto wzięło udział w cyklu imprez pn. Puchar Miast.
 • Ruiny zamku krzyżackiego w Świeciu zostały uhonorowane 7 miejscem w plebiscycie województwa kujawsko-pomorskiego pn. „PERŁY W KORONIE”.
 • Gościliśmy Ekspedycję Wisła, zajmującą się badaniem dna Wisły na czele z podróżnikiem i polarnikiem Markiem Kamińskim.

GOSPODARKA

 • Największy zakład na terenie Gminy dokonuje rozruchu nowej maszyny papierniczej do produkcji niskogramaturowych papierów na tekturę falistą w Świeciu - MP7.
 • Zakończono realizację projektu „Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojskowym – etap II”, dzięki któremu powstała infrastruktura drogowa, nowy plac zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej, boisko do streetballa.

SPORT

 • Drużyna seniorów Wdy Świecie awansuje do nowej III ligi kujawsko – pomorsko - wielkopolskiej.
 • Drużyna KKS Świeciu okupuje pierwsze miejsce w tabeli rozgrywek od początku nowego sezonu.
 • Otwarto boisko sportowe „ORLIK” na osiedlu Marianki.

2010
KULTURA

 • Zrealizowano w mieście projekt „PRZEBUDZENIE 20.10”.
 • Uczestniczyliśmy w projekcie „Nadęty Chopin”, w ramach którego odbyło się wiele wystaw, koncertów. OKSiR zorganizował również Ogólnopolski Konkurs Muzyczny „A we mnie Chopin gra”.
 • Zorganizowany został Edukacyjny Piknik Meteorytowy, podczas którego odsłonięto pomnik Meteorytu Schwetz.

GOSPODARKA

 • Oddano do użytku Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w którym znalazło miejsce 30 podopiecznych.
 • W obszarze Dużego i Małego Rynku rozpoczęto prace budowlane związane z realizacją projektu „ Rewitalizacja miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej”.
 • Przygotowano projekt i uzyskano dofinansowanie w wysokości przekraczającej 18 mln na „Budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego”.
 • Odbyły się wybory samorządowe, w wyniku których Burmistrzem Świecia został po raz szósty Tadeusz Pogoda.

SPORT

 • Zdobycie łącznie 5 złotych medali na Halowych Mistrzostwach Polski PFSN dla:
 • Michała Kulpy – za bieg na dystansie 800m, 1500m oraz w sztafecie 4x400m
 • Tomasza Rozumczyka – w dyscyplinie pchnięcie kulą.
 • MUKS Joker kończy sezon na 4 miejscu w II lidze.