powrót do strony głównej zobacz galerie skontaktuj się z nami

Opis programu

PROGRAM „Polubić SPORT”
(lubisz to co  rozumiesz i umiesz )

PROGRAM  NADOBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
DLA DZIECI Z KLAS I – III DLA GMINY ŚWIECIE
    

nauczanie zintegrowane

I. INFORMACJE OGÓLNE

Przedstawiony projekt ma na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci z najmłodszej grupy szkolnej, która ma najmniejsze szanse na korzystanie z profesjonalnie prowadzonych lekcji wychowania fizycznego w szkole. Program ma także na celu przygotowanie dzieci do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, uczestnictwa w sporcie oraz do odbioru widowiska sportowego. Z uwagi na wiek i związany z tym odpowiedni rozwój psychofizyczny dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, program zakłada prowadzenie zajęć  w oparciu o zabawy i gry ruchowe.

Integralną częścią programu jest system rozgrywek rekreacyjno – sportowych, w których uczestniczy osiem szkół podstawowych z terenu gminy Świecie. Celem tego współzawodnictwa jest kształtowanie postaw w edukacji poprzez sport i odpowiedniego systemu związanych z nim akceptowanych wartości przez dzieci. Program jest inicjatywą, propagującą ruch i sport wśród najmłodszych bez kierowania ich na drogę rywalizacji sportowej, obejmuje swym działaniem ogromną ilość uczestników, łączy sprawy sportu z rozwojem społecznym (integracja uczniów, nauczycieli i rodziców, zdrowe zasady współzawodnictwa, kultura aktywnego dopingu).
 

II. ORGANIZATORZY PROGRAMU
 

1. Urząd Miejski w Świeciu, Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu i Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu – inicjatywa, koordynacja, opracowanie programu, finansowanie.

2. Opracowany na podstawie programu „Od zabawy do sportu” dla M.St. Warszawy

 

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU i METODY REALIZACJI

Założenia ogólne
 

1. Wprowadzenie 1 godziny dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego do każdej klasy nauczania zintegrowanego w okresie  czterech miesięcy każdego roku szkolnego.

2. Dodatkowe zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego.
- Nauczyciele są wynagradzani według stawki ustalonej przez Urząd  Miejski w Świeciu.

- Zaangażowanie nauczycieli będzie punktowane w programie rozwoju zawodowego.

3. Dodatkowe zajęcia są realizowane:
- jako nadobowiązkowe lekcje wychowana fizycznego, zajęcia odbywają się w ramach możliwości, w obiektach sportowych szkoły z wykorzystaniem szkolnego sprzętu rekreacyjno – sportowego (w ciągu lekcyjnym),

- w formie cyklicznego uczestnictwa w rozgrywkach rekreacyjno – sportowych opartych o najprostsze formy ruchowe  jakimi są zabawy i gry ruchowe. Udział w tego typu zawodach zwiększa motywację dzieci do uczestnictwa w zajęciach nadobowiązkowych, uatrakcyjnia program, mobilizuje dyrekcję szkół do zapewnienia najlepszej kadry pedagogicznej i najlepszych warunków ćwiczącym dzieciom,

- realizuje się 1 godzinę zajęć tygodniowo, czyli 4 godziny w miesiącu dla każdej klasy w okresie 4 miesięcy trwania roku szkolnego.

4. W ramach dodatkowych zajęć  nauczyciel wf  jest zobowiązany do:
- prowadzenia dodatkowych zajęć z dziećmi w szkole w oparciu o zabawy i gry ruchowe,

- opracowania i wdrożenia systemu selekcji na podstawie którego wyłaniana będzie reprezentacja klasy uczestnicząca w rozgrywkach międzyszkolnych,

- organizowania i pomagania przy organizacji rozgrywek rekreacyjno - sportowych na etapie szkolnym i międzyszkolnym,

- przygotowania  dzieci i uczestniczenia z nimi we wszystkich etapach rozgrywek.

- zalecana literatura:

- Bondarowicz, Staniszewski  Wielka księga zabaw i gier ruchowych. Zabawy na wiosnę i lato. 2003. BK Wydawnictwo i Księgarnie s.c. Wrocław.

- Bondarowicz, Staniszewski  Wielka księga zabaw i gier ruchowych. Zabawy na jesień i zimę. 2003. BK Wydawnictwo i Księgarnie s.c. Wrocław.


 IV. KOORDYNACJA PROGRAMU
 

1. Został powołany "Koordynator" główny programu:

            Koordynator główny – Jarosław Czapiewski

- Koordynator główny opracowuje założenia projektu i szczegółowy program jego realizacji oraz koordynuje wszelkie działania związane z realizacją projektu w okresie jego trwania.

- Zadania Koordynatora: 

          - wdrażanie zasad programu i szczegółowego programu jego realizacji na terenie gminy,

          - współpraca z Ośrodkiem Oświaty i Wychowania oraz Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.

- współpraca z nauczycielami wf prowadzącymi dodatkowe zajęcia,

- współpraca przy organizacji rozgrywek /ustalenie kalendarza i systemu rozgrywek, koordynacja zawodów.

 

V. ROZGRYWKI REKREACYJNO – SPORTOWE 
 

1. Etapy rozgrywek:

- rozgrywki na poziomie szkoły - powinno to być święto szkoły, rozgrywki  z aktywnym udziałem nauczycieli nauczania zintegrowanego i rodziców, również z zaangażowaniem dzieci w aktywny doping swojej klasowej drużyny,

- rozgrywki gmine - zwycięzcy półfinałów wystąpią w finale.

2. Organizacja rozgrywek/opracowanie programu konkurencji rekreacyjno - sportowych, przeprowadzenie rywalizacji, wyłonienie zwycięzców itp. 

-          Klasy pierwsze  -  gry i zabawy ruchowe

-          Klasy drugie      -  gry i zabawy ruchowe

-          Klasy trzecie      - Lekkoatletyka, dwa ognie dla dziewcząt i piłka nożna dla chłopców

3. Zasady tworzenia reprezentacji klasy

-  w rozgrywkach rekreacyjno – sportowych na wszystkich etapach rozgrywek, reprezentacja klasy liczy 10 osób (chłopcy i  dziewczęta)

-  integralną częścią każdej reprezentacji jest nauczyciel wf i nauczyciel  nauczania zintegrowanego oraz 1 rodzic/ biorą oni również udział w niektórych konkurencjach rekreacyjno –sportowych,

-  każda reprezentacja  powinna mieć swoją „grupę dopingującą”,

Nagrody:

Klasa otrzymuje tytuł „Najbardziej usportowej Klasy Gminy Świecie”

Nagrody przyznawane są uczestnikom zawodów oraz drużynom dopingującym na każdym etapie rozgrywek. W finale medale, dyplomy oraz puchary dla zwycięskich drużyn.

 

VI. BADANIA

W kwietniu 2006 r., przeprowadzono badania mające na celu ocenę wpływu dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego oraz udziału w zawodach rekreacyjno – sportowych dzieci objętych Programem „Od zabawy do sportu”. Materiał badawczy objął dzieci kl. I – III z 18 warszawskich szkół, po jednej z każdej dzielnicy Warszawy. Każda z badanych szkół w 2005 r. zdobyła Mistrzostwo Dzielnicy w rozgrywkach od „Od zabawy do sportu”. Przebadano ogółem 830 osób,

167 nauczycieli nauczania zintegrowanego, 340 dzieci oraz 323 rodziców. Grupa dzieci i rodziców podzielona została na grupę eksperymentalną (grupa sportowa) i grupę kontrolną. Grupa sportowa, to dzieci uczestniczące w dodatkowych zajęciach wychowania fizycznego organizowanych przez szkołę w ramach akcji „Od zabawy do sportu” – 170 respondentów i ich rodzice – 166 osób. Grupa kontrolna, to dzieci (170 osób) i ich rodzice (157 osób) nie biorący udziału w tej akcji. Uzyskano również wypowiedzi od 16 dyrektorów szkół.

Wnioski:

- dzieci uczestniczące w dodatkowych zajęciach w ramach Programu „Od zabawy do sportu” mają pozytywniejszy stosunek do lekcji wychowania fizycznego,

- dzieci objęte programem znacznie więcej czasu poświęcają na szkolne i pozaszkolne dodatkowe zajęcia ruchowe,

- przejawiają większą aktywność ruchową podczas wspólnych zabaw z kolegami na podwórku,

- częściej są inicjatorami i pomysłodawcami zabaw wśród rówieśników,

- w większym stopniu przenoszą różne formy szkolnej aktywności ruchowej na grunt rodziny i częściej są inicjatorami wspólnych rodzinnych zabaw i ćwiczeń,

- są bardziej samodzielne i częściej wyjeżdżają na kolonie i obozy,

- rodzice częściej i chętniej bawią się i ćwiczą wspólnie z dziećmi oraz uczestniczą w szkolnych i pozaszkolnych imprezach rekreacyjno – sportowych.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    Opracował:

                                                                                                                                                                                                                                                       OKSiR i OOiW  w Świeciu